Edukacinis susitikimas Zyplių dvare

Lapkričio 20 d. į Zyplių dvarą iš Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos atvyko grupė jaunuolių, kurie panoro susipažinti ne tik su Zyplių dvaru, bet ir su tautiniu kostiumu bei išmokti pinti tautinę juostą. Šiam neeiliniam susitikimui Lukšių kultūros centro darbuotojos Rima Bakienė ir Lina Palekauskaitė paruošė edukacinį užsiėmimą, kurio metu jaunuoliai buvo supažindinti su Zanavykišku moterišku kostiumu, daugiausiai dėmesio skiriant vienai jo detalei – juostai. Jaunuoliams buvo pademonstruota kaip audžiamos vytinės bei pintinės juostos. Po to visi kaišiadoriškiai patys ėmė siūlus į rankas ir mokėsi pinti juostas. Darbas pareikalavo kantrybės ir užsispyrimo, tačiau visi jaunuoliai išvyko namo su naujais įgūdžiais ir gera nuotaika.

Klasikinės muzikos koncertas Zyplių dvare

Lapkričio 19-osios, sekmadienio popietę Zyplių dvare rinkosi klasikinės muzikos gerbėjai į koncertą – susitikimą „Nuo J.S.Bacho iki A. Piazzollos“. Programoje skambėjo J.S.Bacho, A. Piazzollos, W.A.Mozarto, J. Naujalio, M.K.Čiurlionio ir kitų kompozitorių kūriniai, kuriuos atliko smuikininkė Daiva Gudelevičiūtė (altas), fleitininkas Vytenis Gurskas ir pianistė Živilė Survilaitė.

IMG_9902 IMG_9905 IMG_9906 IMG_9919 IMG_9926

Knygos pristatymas Vilniuje

Lapkričio 9-ąją Lukšių kultūros centro darbuotojos Rima Bakienė, Lina Palekauskaitė ir Rūta Plėšikaitė dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekoje vykusiame mūsų kraštiečio Algio Augustaičio tapybos parodos „Po Tėviškės dangum“ atidaryme. Parodoje be tapybos darbų buvo pristatytas ir naujasis Algio Augustaičio tapybos, eilių ir gyvenimo pamąstymų albumas, kurį lukšietės ir pristatė renginio svečiams.
Dailininką, rašytoją, verslininką, slidinėjimo fanatiką ir šachmatų trenerį su tapybos parodos atidarymu ir naujos knygos pristatymu sveikino artimieji, kolegos verslininkai, bendraminčiai, teptuko broliai dailininkai ir sunkiausiais gyvenimo momentais šalia buvę ir tą patį tremtinio likimą išgyvenę žmonės.

Muzikinis pasimatymas

Kviečiame lapkričio 18 d. 18 val. į Zyplių dvarą, kur su programa „Muzikinis pasimatymas“ atvyksta legendinė dainininkė Nijolė Tallat-Keplšaitė ir nuoširdžių dainų atlikėjas Aidas Manikas.

Bilieto kaina 5 Eur., vaikams – 1 Eur.
Išsamesnė informacija telefonu 8-345-44123

Netektis

Liūdėdami pranešame, kad 2017 m. lapkričio 5 d. Čikagoje mirė visuomenininkas, aktyvus Amerikos lietuvių tarybos ir Krikščionių demokratų sąjungos narys Pranas Povilaitis.
Pranas Povilaitis – vienas iš keturių Vinco Povilaičio ir Antaninos Dėdinaitės – Povilaitienės vaikų, gimęs 1924 m. gruodžio 8 d. Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, Šunkarių kaime.
Čia Pranas praleido vaikystę. Pradžios mokyklos 4 skyrius jis baigė Šunkariuose (Valakbūdyje), o penktą ir šeštą – Šakiuose. Baigęs 6 skyrius, 1937 m. įstojo į Šakių „Žiburio“ gimnazijos reformuotą pirmąją klasę.
Antrojo Pasaulinio karo metais visa Povilaičių šeima pasitraukė į Vokietiją. Čia, jau nurimus karo baisumams, 1946 m. Pranas pradėjo studijuoti Friedricho Alexanderio universitete Erlangene humanitarinius mokslus. Gilinosi į istoriją, filosofiją ir literatūrą. Laisvalaikiu sportavo, buvo krepšininkas.
1948-49 m. prasidėjo emigracija į užjūrius. Sugrįžti į Lietuvą vilčių nebuvo. Pranui reikėjo apsispręsti dėl tolesnių studijų – iki mokslo baigimo Erlangene buvo likęs tik semestras. Jam buvo suteikta stipendija studijuoti Amerikoje ir skirtas bilietas laive į JAV. Baigęs 2 mėn. pagreitintus anglų kalbos kursus, 1949 m. rudenį jis išvyko į Ameriką. Ten pradėjo naujas studijas Helenos mieste, Montanos valstijoje. Kibo į naują mokslo sritį – ekonomiką ir administravimą. Už studijas Erlangene gavo įskaitas ir 1951 m. baigė Helenos universitetą.
Baigęs mokslus, Pranas kurį laiką gyveno Bostone, vėliau jie persikėlė į Čikagą, kur 1952 m. Pranas pradėjo dirbti stambioje plieno pramonės įmonėje finansininku ir čia pradirbo 37 metus, iki pat pensijos. Vakarais gilino studijas North Western universitete, kur lankė seminarus ir konferencijas.
Čikagoje Pranas įsitraukė į ateitininkų veiklą. Vos tik atvykęs, buvo išrinktas Čikagos Studentų ateitininkų skyriaus pirmininku. Atsikūrus „Kęstučio“ korporacijai, tapo aktyviu jos nariu, kurį laiką pirmininkavo. Vėliau įstojo į sendraugių organizaciją, kur vienu metu užėmė sekretoriaus pareigas. Pranas aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos veikloje. Daug pasidarbavo įkuriant Pasaulio lietuvių katalikų bendriją, buvo jos vykdomasis pirmininkas. VLIK‘e darbavosi 10 metų. Daug pastangų įdėjo VLIK‘o tarybą perkeliant iš Niujorko į Čikagą.
Į Krikščionių demokratų sąjungos eiles įstojo 1962 m., o nuo 1989 m. buvo jos generalinis sekretorius. Jis buvo vienas iš iniciatorių įkuriant Krikščioniškosios demokratijos studijų klubą, kad pritrauktų daugiau jaunimo į politinę veiklą. Kurį laiką buvo Jaunųjų krikščionių demokratų vadovu. Nuo 1979 m. rašė ir redagavo Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos biuletenį, kuriame atsispindėjo lietuvių ir pasaulio KDP darbai, politinė Lietuvos padėtis, lietuvių politinių ir kultūrinių organizacijų įnašai siekiant Lietuvos nepriklauomybės. Biuletenis buvo mėgiamas įvairių politinių pažiūrų skaitytojų.
Keletą kartų lankėsi išsvajotoje laisvoje Lietuvoje. 1994 m. dalyvavo senosios Šakių gimnazijos buvusio kryžiaus atstatymo į senąją vietą iškilmėse. 1996 m. talkino Seimo rinkimuose, 1997 m. dalyvavo LKDP suvažiavime Vilniuje, buvo išrinktas tarybos nariu.
Zyplių dvare jau nuo 2015 m. eksponuojama Prano Povilaičio asmeninių daiktų kolekcija (baldai, paveikslai, knygos ir pan.) Šią kolekciją surinkti ir perduoti Čikagoje gyvenusiam Pranui Povilaičiui padėjo taip pat JAV gyvenanti išeivė, mecenatė Magdalena Stankūnė. Su ponia Magdalena Stankūne Lukšių seniūną Vidą Cikaną suvedė žurnalistas Algis Vaškevičius. Užsimezgus gražiai draugystei, 2015 m. vasarą M. Satnkūnės padedamas Pranas Povilaitis jūriniu konteineriu į Klaipėdos jūrų uostą atsiuntė surinktą savo asmeninių daiktų kolekciją, kuri Lukšių seniūnijos rūpesčiu buvo pargabenta į Zyplių dvarą.
Pagerbdami a.a. Prano Povilaičio atminimą Lukšių kultūros centro darbuotojai uždegė žvakes šalia velionio portreto jo asmeniniais daiktais apstatytame kambaryje, pagerbė tylos minute.

IMG_9851 PP

Paroda „Gruzija vynuogės kekėje“ Zyplių dvare

Lapkričio 4-ąją Zyplių dvare atidaryta Ramunės Kerdokaitės – Vlasenkienės fotografijos paroda „Gruzija vynuogės kekėje“.
Parodos autorė – fotografė, žurnalistė, viešųjų ryšių specialistė apie ją kalba taip: „Fotoprojektas „Gruzija vynuogės kekėje“ drobių pavidalu Lietuvos žiūrovams prabilo 2017 metų pradžioje. Su kiekvienu pristatomu darbu jaučiu atsakomybę prieš Gruziją, ten sutiktus žmones ir jų atvirą širdį man. Tai ir buvo pagrindiniu postūmiu sukurti foto parodą „Gruzija vynuogės kekėje“. Visada labai džiaugiuosi sutikus tautiečius, puoselėjančius panašius jausmus šiai Kaukazo šaliai, aplankiusius ją ar ketinančius vykti. Vienas didžiausių šio fotoprojekto įvertinimų man buvo tada, kai į parodą atėjęs gruzinas, šiuo metu gyvenantis Kaune, man pasakė, kad jis darbuose mato tikrąją Gruziją.“
Į parodos atidarymą drauge su autore atvyko ir Gruzijos meno ir skonio namų įkūrėja Kristina Baranauskaitė, įvairių gruzinų poetų eiles skaitė Danielius Adomaitis, Raimonda Kubiliūtė bei Liauda Vaitkūnaitė, kuri dar pagrojo dūdelėmis ir kanklėmis.
Gražiu parodos atidarymu ir neseniai užsimezgusia draugyste su fotografe Ramune pasidžiaugė Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana ir Lukšių kultūros centro direktorė Daiva Bukšnienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė, Vyndarystės puoselėtojų šeimos klubo „Vyno kerai“ narė Asta Ramaškevičienė.
Parodos dalyvius muzika džiugino Zyplių dvaro kamerinio muzikavimo grupė ir jos vadovas Remigijus Poderis.

IMG_9768 IMG_9772 IMG_9785 IMG_9791 IMG_9802 IMG_9811 IMG_9812 IMG_9821 IMG_9832 IMG_9835 IMG_9840

Nuo J. S. Bacho iki A. Piazzollos. koncertas Zyplių dvare

Kviečiame lapkričio 19 d., sekmadienį, 14 val. į Zyplių dvaro centriniuose rūmuose vyksiantį koncertą – susitikimą „Nuo J. S. Bacho iki A. Piazzollos“. Koncerte – susitikime atlikėjai Daiva Gudelevičiūtė (altas), Vytenis Gurstis (fleita) ir Živilė Survilaitė (fortepijonas) pristatys žymiausius J. S. Bacho, A. Piazzollos, W. A. Mozarto, J. Naujalio, M. K. Čiurlionio ir kitų kompozitorių kūrinius.

Bilietų kainos : 2, 3, 5 Eur.
Bilietus galima įsigyti Lukšių kultūros centre (Zyplių dvaro centriniuose rūmuose) arba valandą prieš koncertą.
Daugiau informacijos tel. 8-345-44123