Netektis

Liūdėdami pranešame, kad 2017 m. lapkričio 5 d. Čikagoje mirė visuomenininkas, aktyvus Amerikos lietuvių tarybos ir Krikščionių demokratų sąjungos narys Pranas Povilaitis.
Pranas Povilaitis – vienas iš keturių Vinco Povilaičio ir Antaninos Dėdinaitės – Povilaitienės vaikų, gimęs 1924 m. gruodžio 8 d. Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, Šunkarių kaime.
Čia Pranas praleido vaikystę. Pradžios mokyklos 4 skyrius jis baigė Šunkariuose (Valakbūdyje), o penktą ir šeštą – Šakiuose. Baigęs 6 skyrius, 1937 m. įstojo į Šakių „Žiburio“ gimnazijos reformuotą pirmąją klasę.
Antrojo Pasaulinio karo metais visa Povilaičių šeima pasitraukė į Vokietiją. Čia, jau nurimus karo baisumams, 1946 m. Pranas pradėjo studijuoti Friedricho Alexanderio universitete Erlangene humanitarinius mokslus. Gilinosi į istoriją, filosofiją ir literatūrą. Laisvalaikiu sportavo, buvo krepšininkas.
1948-49 m. prasidėjo emigracija į užjūrius. Sugrįžti į Lietuvą vilčių nebuvo. Pranui reikėjo apsispręsti dėl tolesnių studijų – iki mokslo baigimo Erlangene buvo likęs tik semestras. Jam buvo suteikta stipendija studijuoti Amerikoje ir skirtas bilietas laive į JAV. Baigęs 2 mėn. pagreitintus anglų kalbos kursus, 1949 m. rudenį jis išvyko į Ameriką. Ten pradėjo naujas studijas Helenos mieste, Montanos valstijoje. Kibo į naują mokslo sritį – ekonomiką ir administravimą. Už studijas Erlangene gavo įskaitas ir 1951 m. baigė Helenos universitetą.
Baigęs mokslus, Pranas kurį laiką gyveno Bostone, vėliau jie persikėlė į Čikagą, kur 1952 m. Pranas pradėjo dirbti stambioje plieno pramonės įmonėje finansininku ir čia pradirbo 37 metus, iki pat pensijos. Vakarais gilino studijas North Western universitete, kur lankė seminarus ir konferencijas.
Čikagoje Pranas įsitraukė į ateitininkų veiklą. Vos tik atvykęs, buvo išrinktas Čikagos Studentų ateitininkų skyriaus pirmininku. Atsikūrus „Kęstučio“ korporacijai, tapo aktyviu jos nariu, kurį laiką pirmininkavo. Vėliau įstojo į sendraugių organizaciją, kur vienu metu užėmė sekretoriaus pareigas. Pranas aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos veikloje. Daug pasidarbavo įkuriant Pasaulio lietuvių katalikų bendriją, buvo jos vykdomasis pirmininkas. VLIK‘e darbavosi 10 metų. Daug pastangų įdėjo VLIK‘o tarybą perkeliant iš Niujorko į Čikagą.
Į Krikščionių demokratų sąjungos eiles įstojo 1962 m., o nuo 1989 m. buvo jos generalinis sekretorius. Jis buvo vienas iš iniciatorių įkuriant Krikščioniškosios demokratijos studijų klubą, kad pritrauktų daugiau jaunimo į politinę veiklą. Kurį laiką buvo Jaunųjų krikščionių demokratų vadovu. Nuo 1979 m. rašė ir redagavo Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos biuletenį, kuriame atsispindėjo lietuvių ir pasaulio KDP darbai, politinė Lietuvos padėtis, lietuvių politinių ir kultūrinių organizacijų įnašai siekiant Lietuvos nepriklauomybės. Biuletenis buvo mėgiamas įvairių politinių pažiūrų skaitytojų.
Keletą kartų lankėsi išsvajotoje laisvoje Lietuvoje. 1994 m. dalyvavo senosios Šakių gimnazijos buvusio kryžiaus atstatymo į senąją vietą iškilmėse. 1996 m. talkino Seimo rinkimuose, 1997 m. dalyvavo LKDP suvažiavime Vilniuje, buvo išrinktas tarybos nariu.
Zyplių dvare jau nuo 2015 m. eksponuojama Prano Povilaičio asmeninių daiktų kolekcija (baldai, paveikslai, knygos ir pan.) Šią kolekciją surinkti ir perduoti Čikagoje gyvenusiam Pranui Povilaičiui padėjo taip pat JAV gyvenanti išeivė, mecenatė Magdalena Stankūnė. Su ponia Magdalena Stankūne Lukšių seniūną Vidą Cikaną suvedė žurnalistas Algis Vaškevičius. Užsimezgus gražiai draugystei, 2015 m. vasarą M. Satnkūnės padedamas Pranas Povilaitis jūriniu konteineriu į Klaipėdos jūrų uostą atsiuntė surinktą savo asmeninių daiktų kolekciją, kuri Lukšių seniūnijos rūpesčiu buvo pargabenta į Zyplių dvarą.
Pagerbdami a.a. Prano Povilaičio atminimą Lukšių kultūros centro darbuotojai uždegė žvakes šalia velionio portreto jo asmeniniais daiktais apstatytame kambaryje, pagerbė tylos minute.

IMG_9851 PP